Jak vybrat vhodného mediátora

Jsme zapsanými mediátory, oprávněnými k výkonu tohoto povolání na základě zápisu do seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR, které nad námi vykonává dohledovou čin-nost. Naše práce se řídí právní úpravou vztahující se na zapsané mediátory i etickým kodexem, vycházejícím z evropských mediačních standardů.[1]

Právní úprava mediace v netrestních věcech je uvedena v zákoně č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Přinesla do českého právního řádu novou profesi, a to zapsaného mediátora. Ani tato právní úprava však nevylučuje, aby si kdokoliv dal na vizitku „mediátor“ a mediaci vykonával např. jako volnou živnost v režimu živnostenského zákona – bez jakýchkoliv zákonných pravidel a omezení. Kvalifikace mediátora je jedna ze skutečností, na kterou by si měl klient při výběru vhodného mediátora dát obzvlášť pozor.

Zákon definuje mediaci jako „postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody“ (§ 2 písm. a) zákona o mediaci). Mediace je tedy mimosoudní proces řešení sporu, ve kterém třetí neutrální osoba (mediátor) napomáhá stranám konfliktu (fyzickým i právnickým osobám, mezi nimiž existuje spor) nalézt pro ně vzájemně přijatelné smírné řešení. První „zapsaní mediátoři“ získali oprávnění k výkonu činnosti od Ministerstva spravedlnosti ČR v dubnu 2013 - po složení písemné a ústní části zkoušky a splnění dalších podmínek, v souladu se zákonem o mediaci a prováděcí vyhláškou č. 277/2012 Sb.

Zapsaným mediátorem se tedy rozumí fyzická osoba, která složila obě části zkoušky (písemná část je tvořena otázkami z oboru práva, psychologie, sociologie, komunikace a z mediačního procesu; podstatou ústní části je zvládnutí simulovaného mediačního jednání před odbornou komisí, složenou ze zkušených odborníků na ADR procesy, právníků a psychologů) a byla po té na základě své žádosti zapsána Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu mediátorů.

Postavení zapsaného mediátora je ve vztahu k oběma stranám neutrální a vyvážené; v procesu vyjednávání zajišťuje rovné postavení účastníků, kterým poskytuje stejný prostor k vyjádření a vytváří pro všechny zúčastněné bezpečné prostředí pro jednání; mediátor nehodnotí, nepřiklání se k žádné ze stran, ani nerozhoduje; je průvodcem mediačním procesem, v němž si strany samy nalézají řešení odpovídající jejich potřebám a zájmům, zároveň respektující limity a možnosti té které strany; mediátor jim pomáhá vidět řešený problém v širších souvislostech.

Zapsaný mediátor má zákonnou mlčenlivost, týkající se všeho, co se v průběhu mediace i její přípravy dozvěděl. Povinnost důvěrnosti se vztahuje i na dokumenty, které během mediace vznikly (například mediační zápis, poznámky mediátora). Naproti tomu smlouva o provedení mediace a závěrečná mediační dohoda nejsou předmětem mlčenlivosti, pokud se strany nedohodnou jinak.

Občanský soudní řád (dále „o.s.ř.“) upravuje jednak možnost soudu doporučit mediaci, jsou-li tu ukazatele vhodnosti takového postupu, a dále možnost přímo nařídit první setkání s mediátorem. Ve druhém případě se vždy nařizuje „první setkání“, nikoliv vlastní mediace, u níž je jedním ze stěžejních principů dobrovolnost. Ta spolu s principem mlčenlivosti a neutrality (nestrannosti) mediátora „rámuje“ mediační jednání.

Zapsaného mediátora si volí strany sporu, případně jej určí soud. Vlastní mediace je zahájena sepsáním smlouvy o provedení mediace. Tato smlouva má výrazné hmotněprávní účinky:

Již zákon č. 40/1964 Sb. („starý“ občanský zákoník) i zákon č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) upravovaly stavění běhu promlčecích i prekluzivních lhůt v souvislosti s mediací zahájenou u zapsaného mediátora. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto výhodu rozšířil na všechny dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá (§ 647 a § 654); neváže tedy stavění běhu promlčecí a prekluzivní lhůty jen na mediaci zahájenou u zapsaného mediátora.

Nově zákon č. 89/2012 Sb. stanoví, že po „rozeběhnutí“ lhůta neskončí dříve než za 6 měsíců ode dne, kdy začala znovu běžet (§ 652). Věřitel tak získává dostatečný prostor, aby při krachu mimosoudního vyjednávání mohl své právo řádně uplatnit.

Výstupem z mediace je mediační dohoda, což je rychlé, efektivní a trvalé řešení, které navíc udržuje a zlepšuje vzájemné vztahy původně sporných stran. Mediační dohoda sama o sobě není exekučním titulem, ale lze ji poměrně jednoduchým způsobem na tento titul „povýšit“ buď schválením soudem v podobě soudního smíru, nebo jejím sepsáním formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti.

Jedině pro mediační dohodu sepsanou zapsaným mediátorem platí specifický postup pro prétorský smír, kdy postupem dle § 67 o.s.ř. soud dohodu musí schválit do 30 dnů od předložení, neodporuje-li tato právnímu řádu České republiky. Navíc soudní poplatek činí 500 Kč bez ohledu na to, co všechno je obsahem dohody.

Pokud už bylo zahájeno soudní řízení, schválí soud mediační dohodu postupem dle § 99 o.s.ř.; výhodou tohoto smíru je vrácení 80% soudního poplatku.

----------------

[1] Jsme také členy Komory mediátorů a facilitátorů ČR, která je zapsána na seznamu organizací, které při-stoupili k European Code of Conduct for Mediators, vedeném Evropskou komisí EU. Od roku 2013 je zapsán na tomto seznamu jako samostatný mediátor v ČR také Mgr. Ing. Vlastislav Vlček, MBA, LL.M.