Etický kodex

Etický kodex vychází z právní úpravy výkonu a účinků mediace stanovené Zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Etický kodex považujeme za jeden ze základních dokumentů, zakotvujících pravidla výkonu praxe mediátora, resp. facilitátora, jehož cílem je zaručit dodržování vysokého morálního a odborného standardu v oblasti mediace a facilitace.

Dobrovolnost

Mediátor je povinen respektovat princip dobrovolnosti přistoupení stran k mediaci i jejich dalšího setrvání v procesu. Musí také respektovat rozhodnutí kterékoli ze stran proces v jeho průběhu ukončit. Stejně tak má právo proces ukončit mediátor, brání-li mu v jeho pokračování závažný důvod, pro který by nemohl dodržet ostatní pravidla a principy kodexu.

Důvěrnost

Mediátor je povinen zaručit naprostou důvěrnost celého procesu mediace. Nesmí bez předchozího souhlasu obou stran poskytnout informace dalším stranám nezúčastněným v mediačním procesu. Pokud došlo v rámci mediace k oddělenému jednání se stranami, nesmí bez výslovného souhlasu poskytnout žádné informace druhé straně. Mediátor garantuje skartování všech písemných záznamů pořízených během mediace, nevyžádají-li si je po vzájemné dohodě strany k vlastnímu použití.

Nestrannost

Mediátor je povinen zachovávat nezávislý a nestranný přístup k oběma stranám procesu. Není-li mediátor schopen vést proces nestranně, musí neprodleně po takovém zjištění od mediace odstoupit a doporučit oběma stranám obrátit se na jiného odborníka v oblasti mediace.

Mediátor nesmí strany či jejich výroky a rozhodnutí hodnotit ani poskytovat jakékoli rady, kromě doporučení souvisejících s vlastním procesem mediace. Odchýlit se od tohoto pravidla může mediátor pouze na výslovnou žádost obou (všech) stran mediace, a to v situaci, kdy se mediační proces neposouvá a strany si vyžádají mediátorův názor na možná řešení.

Respekt

Mediátor musí přistupovat se stejným respektem k potřebám a odlišnostem obou stran mediace a jejich vůli dobrovolně podstoupit proces mediace s cílem společně najít oboustranně přijatelné řešení.

Mediátor by měl zajistit respekt a důvěru stran k procesu mediace a k osobě mediátora poskytnutím úplných informací o mediačním procesu, jeho principech a roli mediátora a stran v procesu.

Mediátor respektuje společné rozhodnutí stran obrátit se ve sporných věcech odborného charakteru na specialistu v daném oboru.

Mediátor respektuje ostatní kolegy a jejich činnost. Nesmí vědomě vstupovat do mediačního procesu vedeného jiným mediátorem. Během mediačního procesu nesmí hodnotit či kritizovat práci kolegů.

Odpovědnost

Mediátor je odpovědný za správné vedení mediačního procesu.

Mediátor je odpovědný za dodržování principů kodexu při výkonu své práce a jeho jednání musí být za každých okolností v souladu s dobrými mravy.

Mediátor pravidelně zvyšuje svou odbornost a svým odpovědným chováním přispívá k vážnosti profese mediátora.