Jak si sjednat mediaci ve smlouvě

Mediaci jako způsob řešení možného konfliktu je vhodné zapracovat do občanských i obchodních smluv například takto:

„Smluvní strany se zavazují, že v případě sporu, který vznikne na základě této smlouvy, se nejprve pokusí o vyřešení tohoto sporu dohodou prostřednictvím mediace, a to u zapsaného mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb. Teprve v případě neúspěchu mediace mohou uplatnit své sporné právo v soudním či rozhodčím řízení. Smluvní strany jmenují mediátorem …………… Pokud jedna ze smluvních stran uplatní své právo přímo u soudu nebo v rozhodčím řízení, a nepokusí se nejdříve o vyřešení sporu mediací, je povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši…………… Tato smluvní pokuta nezahrnuje náhradu veškeré škody, která jí porušením povinností využít mediaci vznikla.“

případně i jako metodu MED-ARB

„Účastníci se výslovně dohodli, že spory, které by v budoucnu vznikly z této dohody (smlouvy), nebo které vzniknou v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, realizace či ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících nebo s ním přímo souvisejících, budou rozhodovány v mediačním řízení podle zák. č. 202/2012 Sb., zákona o mediaci, jedním mediátorem, a to ………………………, se sídlem Mozartova 679, Liberec. Nedojde-li při mediaci k uzavření mediační dohody, účastníci se výslovně dohodli, že spor bude následně rozhodován v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, jedním rozhodcem. Rozhodcem jmenují ………… se sídlem Mozartova 679, Liberec. Rozhodčí řízení bude pouze písemné. Doručování se provádí dle příslušných ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.“