Mediace jako prostředek řešení sporů ve stavebnictví

Téměř na každém stavebním projektu dochází ke změnám, ať co do rozsahu díla, jeho ceny či času plnění. Takové úpravy mohou vést ke vzniku sporů zejména mezi dodavatelem a stavebníkem.

Pokud se stranám nepodaří eliminovat spor přímým jednáním, pak mohou zvážit jeho řešením prostřednictvím zapsaného mediátora. Ten jim může pomoci dosáhnout smírného řešení konfliktu uzavřením mediační dohody.

Mediace má ve srovnání s dalšími způsoby řešení sporů mnoho výhod, především je mnohem méně nákladná než soud či arbitráž a jen mírně dražší než přímé jednání účastníků konfliktu. Kromě již uvedených výhod mediace je ve hře je však mnoho dalších jejích vlastností či faktorů, které mluví ve prospěch mediace:

  • pokud dojde k závažnějšímu sporu během výstavby díla, mediace může pomoci spor rychle vyřešit, aniž by tím došlo k zásadnímu ovlivnění průběhu výstavby;
  • mediace je soukromý proces, který nepodléhá kontrole veřejnosti ani možnému zájmu médií;
  • soud má možnost strany soudního řízení odkázat do mediace a na tři měsíce soudní řízení přerušit. Proč ztrácet čas a vynakládat prostředky na soudní řízení, když strany mohou jít do mediace přímo?
  • při mediaci ve stavebnictví je v mnoha případech vhodné vyslechnout i znalce, které angažovaly obě strany na posouzení technických otázek případu. Ze zkušenosti se ukazuje, že při zapojení znalců, resp. při jejich společném slyšení, kdy jsou nuceni znalci konfrontovat svá stanoviska navzájem, může rovněž vést ke kompromisním závěrům, které následně přispějí ke konečné k dohodě stran.